News

Camchuairt 2018 fógartha ag Foras na Gaeilge

Foras na Gaeilge is pleased to announce a series of information nights to promote funded schemes available from the north/south Irish language body in 2018. The first one will take place at Aonach an Oireachtais at Oireachtas na Samhna in Killarney on 2 November and another will be held in the new Foras na Gaeilge head office, 63-66 Amiens Street, Baile Átha Cliath 1, on the 21 November.

 

 

Camchuairt 2018 fógartha ag Foras na Gaeilge

 

25 Deireadh Fómhair 2017

 

Tá áthas ar Fhoras na Gaeilge sraith d’oícheanta eolais a fhógairt le scéimeanna maoinithe a bheidh ar fáil ón gcomhlacht thuaidh/theas don Ghaeilge in 2018 a chur chun cinn. Beidh an chéad cheann acu ar siúl ag Aonach an Oireachtais ag Oireachtas na Samhna i gCill Airne ar an 2 Samhain agus reáchtálfar ceann eile acu i gceannáras nua Fhoras na Gaeilge, 63-66 Sráid Amiens, Baile Átha Cliath 1, ar an 21 Samhain.

 

Le linn na n-oícheanta roinnfidh Foras na Gaeilge eolas faoi obair na heagraíochta, a scéimeanna maoinithe agus na tacaíochtaí atá ar fáil. Beidh deis ag an bpobal aiseolas a thabhairt maidir le cur chun cinn na Gaeilge ina cheantar féin agus ceisteanna a chur.

 

Dúirt Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn, “Tá ceantair áirithe thuaidh agus theas aitheanta againn óna bhfuil líon na n-iarratas ar ár scéimeanna maoinithe éagsúla measartha íseal le blianta beaga anuas. Le dul i ngleic leis seo, eagraíodh an chéad chamchuairt níos luaithe i mbliana le labhairt le pobail sna ceantair seo agus é mar aidhm againn feasacht a ardú faoi na deiseanna maoinithe agus tacaíochtaí atá ar fáil dóibh. Ba mhór an tairbhe a bhain leis na seisiúin sin toisc gur roinn rannpháirtithe aiseolas luachmhar linn atá anois tógtha ar bord againn. Táimid ag súil go mór le dul i mbéal an phobail arís leis an dara camchuairt seo le scéimeanna maoinithe 2018 a chur faoina mbráid.”

 

I measc na scéimeanna a bheidh á bplé beidh scéim nua, Grúpaí le Gaeilge, a fógraíodh ar an 23 Deireadh Fómhair. Spreagann an scéim deiseanna úsáide sa phobal trí mhaoiniú a chur ar fáil do ghrúpaí le clár gníomhaíochtaí a bhaineann le sainspéis atá acu a reáchtáil trí Ghaeilge. Roinnfear eolas chomh maith faoi Scéim na nImeachtaí Óige, Scéim na gCampaí Samhraidh agus scéimeanna foilsitheoireachta agus scríbhneoireachta. Cuireann Foras na Gaeilge maoiniú ar fáil freisin i réimsí an ghnó, na n-ealaíon, na meán agus na foilsitheoireachta. Tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin Fhoras na Gaeilge, www.forasnagaeilge.ie/sceimeanna, le haghaidh liosta iomlán de na scéimeanna atá ar fáil.

 

Cuirfidh Foras na Gaeilge na seisiúin seo a leanas i láthair le linn na seachtainí seo romhainn:

 

Dáta

Baile

Ionad

Am

2 Samhain

Cill Airne, Co. Chiarraí

Aonach an Oireachtais, Óstán Gleaneagle

5.00 p.m.

8 Samhain

Goirtín, Sligeach

The Coleman Centre

7.30 p.m.

9 Samhain

Caiseal, Tiobraid Árann

Brú Ború

7.30 p.m.

9 Samhain

An Muileann gCearr, An Iarmhí

Áras an Mhuilinn

7.30 p.m.

13 Samhain

Ceatharlach

The Talbot Hotel

7.30 p.m.

15 Samhain

Biorra, Uíbh Fhailí

Óstán Dooley's

7.30 p.m.

15 Samhain

Cluain Eois, Muineachán

Óstán Creighton

7.30 p.m.

16 Samhain

Caisleán an Bharraigh, Maigh Eo

TF Royal Hotel

7.30 p.m.

16 Samhain

Dún Dealgan, An Lú

Oriel Centre - Dundalk Gaol

7.30 p.m.

21 Samhain

Doire

Cultúrlann Uí Chanáin

7.30 p.m.

21 Samhain

Baile Átha Cliath

Ceannáras Fhoras na Gaeilge, 63-66 Sr. Amiens

7.30 p.m.

22 Samhain

Leitir Ceanainn, Dún na nGall

Óstán Mount Errigal

7.30 p.m.

22 Samhain

Dún Garbhán, Port Láirge

Lawlor's Hotel

7.30 p.m.

23 Samhain

Cathair Chorcaí

Gael-Taca

7.30 p.m.

 

 

* Críoch *

 

Faoi Fhoras na Gaeilge

 

Cuireadh Foras na Gaeilge ar bun faoi Chomhaontú Aoine an Chéasta agus tá siad freagrach as na nithe seo a leanas

 • cur chun cinn na Gaeilge;
 • úsáid na Gaeilge a éascú agus a spreagadh sa chaint agus i scríbhinn, sa saol poiblí agus sa saol príobháideach sa Deisceart agus, i gcomhthéacs Chuid III den Chairt Eorpach do Theangacha Réigiúnacha nó Mionlaigh, i dTuaisceart Éireann mar a mbeidh éileamh cuí ann;
 • comhairle a thabhairt don dá lucht riaracháin, do chomhlachtaí poiblí agus do ghrúpaí eile san earnáil phríobháideach agus san earnáil dheonach;
 • tionscadail tacaíochta a ghabháil de láimh, agus cúnamh deontais a thabhairt do chomhlachtaí agus do ghrúpaí de réir mar a mheasfar is gá;
 • taighde, feachtais fógraíochta, caidreamh poiblí agus caidreamh leis na meáin a ghabháil de láimh;
 • téarmaíocht agus foclóirí a fhorbairt;
 • tacú le hoideachas trí mheán na Gaeilge agus le múineadh na Gaeilge.

 

 

Tuilleadh eolais:

 

Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge

Teil: 0035387 673 6175    

Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

 

Colm Ó hArgáin, Ardoifigeach Feidhmiúcháin: Oideachas, Foras na Gaeilge.

Teil: 00353 1 639 8400

Ríomhphost: cohargain@forasnagaeilge.ie

 

 

 

At these nights Foras na Gaeilge will share information on the organisation’s work, its funding scheme and the supports available. The public will have an opportunity to give feedback on the promotion of Irish in their own area and ask questions.

 

The Chief Executive of Foras na Gaeilge, Seán Ó Coinn, “We have recognised certain areas north and south from which the number of applications to various funding schemes relatively low in recent years. To tackle this, the first tour was organised earlier this year to speak with the public in these areas with the aim of raising awareness of the opportunities for funding and support available to them. These sessions were very beneficial as the participants shared valuable feedback with us which we have taken on board. We look forward to engaging with the public again with this second tour to present the 2018 funding schemes. “

 

Included among the schemes to be discussed is a new scheme, Groups with Irish, announced on the 23 November. The scheme encourages opportunities for use in the community by providing funding for groups to run a programme of activities in Irish in connection with a special interest they have. Information will be shared as well about the Youth Activities Scheme, the Summer Camps Scheme and the publishing and writing schemes. Foras na Gaeilge will also provide funding in the business, arts, media and publishing sectors. Visit the Foras na Gaeilge website, www.forasnagaeilge.ie/sceimeanna, for a full list of the available schemes.

 

Foras na Gaeilge will present the following sessions in the coming weeks:

 

Date

Town

Venue

Time

2 November

Killarney, Co. Kerry

Aonach an Oireachtais, Gleaneagle Hotel

5.00 p.m.

8 November

Gurteen, Sligo

The Coleman Centre

7.30 p.m.

9 November

Cashel, Tipperary

Brú Ború

7.30 p.m.

9 November

Mullingar, Westmeath

Áras an Mhuilinn

7.30 p.m.

13 November

Carlow

The Talbot Hotel

7.30 p.m.

15 November

Birr, Offaly

Dooley’s Hotel

7.30 p.m.

15 November

Clones, Monaghan

Creighton Hotel

7.30 p.m.

16 November

Castlebar, Mayo

TF Royal Hotel

7.30 p.m.

16 November

Dundalk, Louth

Oriel Centre - Dundalk Gaol

7.30 p.m.

21 November

Derry

Cultúrlann Uí Chanáin

7.30 p.m.

21 November

Baile Átha Cliath

Foras na Gaeilge head office: 63-66 Amiens Street

7.30 p.m.

22 November

Letterkenny, Donegal

Mount Errigal Hotel

7.30 p.m.

22 November

Dungarvan, Waterford

Lawlor's Hotel

7.30 p.m.

23 November

Cork City

Gael-Taca

7.30 p.m.

 

 

 

 

About Foras na Gaeilge

 

Foras na Gaeilge was founded under the Good Friday Agreement and are responsible for the following:

 • promotion of the Irish language;
 • facilitating and encouraging its use in speech and writing in public and private life in the South and, in the context of Part III of the European Charter for Regional and Minority Languages, in Northern Ireland where there is appropriate demand;
 • advising both administrations, public bodies and other groups in the private and voluntary sectors;
 • undertaking supportive projects, and grant-aiding bodies and groups as considered necessary;
 • undertaking research, promotional campaigns, and public and media relations;
 • developing terminology and dictionaries;
 • supporting Irish-medium education and the teaching of Irish.

 

 

Further information:

 

Anna Davitt, Programme Manager: Communications, Marketing & Awareness, Foras na Gaeilge

Tel: 0035387 673 6175    

Email: adavitt@forasnagaeilge.ie

 

Colm Ó hArgáin, Higher Executive Officer: Education, Foras na Gaeilge

Tel: 00353 1 639 8400

Email: cohargain@forasnagaeilge.ie

Published

14 Nov 2017

Tags

Related News

Culture Night Cavan 2018

Culture Night Cavan 2018

Published on: 21 September 2018

Monoprint Workshop for Adults

Monoprint Workshop for Adults

Published on: 18 September 2018

Child Safeguarding

Child Safeguarding

Published on: 12 September 2018

Music Generation Development Officer

Music Generation Development Officer

Published on: 10 September 2018